ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 - Algemeen

1.1. Huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten tussen LMW en Keukens (hierna "de verkoper") en elke natuurlijke of rechtspersoon, contractspartij van de verkoper
(hierna "de klant"). De klant ziet bij deze af om zich te beroepen op eigen algemene verkoopsvoorwaarden.

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan worden afgeweken mits een uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord vanwege de verkoper.

1.3. Indien één of meerdere bepalingen uit de algemene voorwaarden nietig zouden blijken, blijft dit zonder invloed op de overige bepalingen die van kracht blijven.

1.4. Door het aangaan van de overeenkomst gaat de klant akkoord met de inhoud van huidige algemene voorwaarden. De klant verklaart de inhoud van huidige algemene voorwaarden te verstaan.

Artikel 2 - Offerte, bestelling en leveringstermijn

2.1. De voorwaarden en prijzen vermeld op een offerte hebben een geldigheid van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.2. Een bestelling is slechts geldig als ze uitdrukkelijk is aanvaard door de verkoper. De klant erkent uitdrukkelijk dat een bestelling via e-mail dezelfde waarde heeft als een schriftelijk overgemaakte bestelling.

2.3. De vermoedelijke leveringstermijn wordt afgesproken op het ogenblik van de bestelling. De verkoper zal zich inspannen om de bestelde goederen of diensten tijdig te leveren. De klant erkent dat -tenzij
anders is overeengekomen door middel van een uitdrukkelijke en ondubbelzinnige vermelding op de bestelbon dat de leveringsdatum een essentieel element uitmaakt voor de totstandkoming van de
overeenkomst- deze leveringsdatum louter indicatief is. Het niet naleven van de indicatieve leveringstermijn door de verkoper zal geen aanleiding kunnen geven tot de ontbinding van de overeenkomst of tot een recht op schadevergoeding.

Artikel 3 - Voorschot

3.1. Bij de bestelling zal de klant het voorschot dat is vermeld op de bestelbon betalen. Bij niet-betaling van het voorschot zijn de verbintenissen van de verkoper opgeschort, tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen.

3.2. De verbintenissen van de verkoper zijn eveneens opgeschort wanneer de klant in gebreke blijft eerdere vervallen facturen te betalen.

Artikel 4 - Annulatie van de bestelling

4.1. Indien de klant afziet van de bestelling dan is hij een schadevergoeding van 25% van het globale bedrag van de bestelling verschuldigd aan de verkoper.

4.2. Indien de bestelde goederen of diensten specifiek op maat van de klant werden gemaakt, kan de verkoper ook kiezen voor de gedwongen uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 5 - Overdracht van eigendom - Overdracht van risico's

5.1. De verkochte goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de verkoopsprijs (inclusief alle toebehoren).

5.2. De overdracht van risico's gebeurt op het ogenblik dat de verkochte goederen ter beschikking worden gesteld aan de klant in de magazijnen van de verkoper.

Artikel 6 - Leveringen

6.1. Tenzij anders overeengekomen, heeft de levering plaats in de magazijnen van de verkoper. De verkoper behoudt zich het recht voor van gedeeltelijke leveringen.

6.2. Tenzij anders overeengekomen, dient de klant de goederen af te halen binnen een periode van 3 weken, te rekenen vanaf de mededeling door de verkoper dat de goederen ter beschikking van de klant zijn.
Na het verstrijken van deze termijn is de verkoper gerechtigd opslagkosten aan te rekenen aan de klant.

Artikel 7 - Klachten

7.1. Elke klacht met betrekking tot een levering moet de verkoper bereiken per aangetekend schrijven binnen de 10 werkdagen vanaf de levering met omstandige toelichting van de niet-conformiteit van de
levering.

7.2. Wanneer de klacht niet tijdig wordt geformuleerd, zal de levering als aanvaard beschouwd worden. Evenwel zal geen enkele klacht worden aanvaard met betrekking tot zichtbare gebreken. De klant verbindt
er zich toe de goederen bij levering aan een nauwkeurig onderzoek te onderwerpen en de nodige verpakkingen te openen.